Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Tranebergs Segelsällskap

Tranebergs Segelsällskap (TSS) är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet/sjösporten.

 • Sällskapet skall genom information och upplysning verka för gott uppträdande på sjön och i naturen.

 • Sällskapet skall genom familje- och ungdomsaktivitet verka för ökad säkerhet till sjöss samt ökad kunskap vid hantering av båt.

 • Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas intressen i anslutningen till båtlivet samt verka för gott kamratskap och sjömanskap.

 • Sällskapet ska främja medlemmarnas sociala och arbetsmässiga samverkan i uppbyggnaden och vidmakthållandet av sällskapets gemensamma anläggningar.

Båtlivet innebär oundvikligen påfrestningar på miljön både under sommar- och vintersäsongen.
För att minimera skadlig påverkan på vår omgivande miljö så har TSS arbetat fram och antagit ett antal regler, rekommendationer och föreskrifter angående hantering och utnyttjande av miljöfarliga produkter.


Tranebergs Segelsällskap och dess medlemmar ska:

 • minimera skadlig miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

 • välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid hantering av miljöfarliga produkter och deponering av miljöfarligt avfall.

 • sprida information om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att TSS:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.

 • verka för ökad sopsortering.

TSS:s miljöpolicy ska revideras årligen av styrelsen.

Som medlem i Tranebergs Segelsällskap förbinder du dig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och rekommendationer.

Miljöregler

Miljöregler

Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

 • Kontrollera med KemikalieInspektionens föreskrifter. Innan 2020 vill de att alla fritidsbåtar är fria från biocidfärger. Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger.

 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
  Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare.

 • Vid borttagning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester läggas i tomma färgburkar med lock och därefter slängas i därför avsedd avfallsbehållare.
  I samband med slipning skall maskin med uppsamlare användas om inte manuell slipning sker.
  Blästring av båtbotten är ej tillåten

 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen och minska partikel- och koldioxidutsläppen.

 

Avfallsplan

Avfallshanteringsplan

TSS erbjuder insamling av miljöfarligt avfall genom vår miljöstation där vi tar emot flera olika sorters farligt avfall. Där finns även återvinningskärl för glas, metall och el /elektronikskrot.

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska du som medlem källsortera och lämna i klubbens avfallsstation för miljöfarligt avfall eller i annan avfallsanläggning.
  Om avfallet inte ryms i miljöstationens kärl får du inte ställa/hälla avfallet bredvid kärlen utan ska själv frakta avfallet till återvinningsstation.
  Kontakta någon i styrelsen om något avfallskärl är fullt.

 • Alla hushållssopor som produceras på varvet eller i hamnen ska du kasta i klubbens container vid klubbhuset.
  Om containern är full ska du ta med soporna hem och kasta dom hemma.
  Du får inte kasta glas, metall eller lampor och lysrör i containern. Grövre metall lägger du i klubbens pall för metallåtervinning.
  Du får själv ta hand om glas,konservburkar och lampor/lysrör och frakta till återvinningen.

 • Ingen tömning av toalettavfall får ske i vattnet fr.o.m 1 april 2015. Östra Mälaren är vattenskyddsområde och det är redan nu olagligt att tömma toalettavfall i detta vatten.
  Utnyttja sugtömning på mottagningsstation.
Deponeringsplan

Plan över TSS varv med avfallsdeponeringsplatserna utsatta.


 • miljöstationen kan du deponera miljöfarligt avfall samt lämna metall och el-/elektronikskrot för återvinning.Kolla miljöstationens sorteringsschema

 • I containern får du kasta hushållssopor, brännbart och annat avfall som ej är miljöfarligt. Du får inte kasta presenningar, glas eller sådant som kan återvinnas via klubbens återvinningskärl för metall och el/elektronikskrot.

Miljöansvar-styrelse

Styrelsens ansvar

TSS styrelse har ett särskilt ansvar för att:

 • Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.

 • Upplysa medlemmarna om TSS:s miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.

 • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.

 • Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.

 • Årligen utse en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

Dokumentet senast ndrat: 19 mars, 2015