Arbetsdagar.
Efter sista sjösättningsdagen utförs kollektiv städning av varvet då vi gör oss av med plankstumpar och annan bråte som har en otrolig förmåga att föröka sig under vintern. Dag och tid bestäms av varvschefen.
Innan upptagning har vi också en arbetsdag för att rensa varvet från ogräs och skräp.
Beroende på vädret och isläget brukar vi även ha en arbetsdag på vintern för att förbättra bryggor etc.
Att ställa upp på arbetsdagen är en skyldighet mot dina kamrater i klubben. Om alla ställer upp brukar arbetena vara snabbt avklarade.
Du bör kontakta någon i styrelsen om du inte kan närvara.
Datum för arbetsdagar publiceras i klubbhuset och på hemsidans kalender.

 

Avgifter
Avgifterna består av en inträdesavgift och årsavgifter.Årsavgifterna består av en medlemsavgift plus hamn- respektive varvsavgift som baseras på din båts storlek. Alla avgifter skall vara inbetalda till TSS Bankgiro 5602-3252 senast den dag som anges på inbetalningskortet eller fakturan.Avgifter

 

Bastun
Bastun är öppen för alla och den vanliga nyckeln passar dit. Bastuaggregatet är försett med timer så att du kan förinställa bastun att starta max 8 timmar i förväg.
Sköt om bastun och lämna den som du vill att den ska se ut när du själv kommer för att basta.
Det är förbjudet att använda bastun som torkstuga för segel och dylikt.

 

Bilparkering
Den nedre planen används sommartid som bilparkering. Det betyder att båtar på nedre planen ska vara sjösatta senast sista sjösättningsdagen och alla båtvagnar undanställda mellan rännorna senast på vårens arbets- och städdag.

 

Bryggor
Vi har två bryggor den västra(även kallad mastkransbryggan) och den östra(även kallad slipbryggan). På den västra bryggan finns, som namnet antyder,en mastkran. Materiel och jollar får inte placeras på bryggorna annat än vid lastning och lossning.
Cykla inte på bryggorna. Transportvagnar och kärror får inte vara kvar på bryggorna
eftersom de ofta står i vägen och dessutom kan ramla i sjön när pontonbryggorna gungar.

Se i övrigt : Hamn och Varvsreglemente

 

Bygga bathus

När du bygger täckställning till båten finns det några saker att tänka på:

Bredden på ditt båthus ska anpassas efter det absoluta minimimått som vi har mellan båtarna på rännorna. Minimimåttet är 70 cm d.v.s. 35 cm fritt på varje sida om din båt. Det här betyder att från båtens bredaste del till utsidan av ditt båtskjul får det maximalt vara 35cm. Du kan få bygga bredare om du ansöker om detta och det finns plats. Du får dock betala för den extra ytan. Det här betyder också att om du skaffar en smalare båt och behåller ditt gamla skjul utan att ändra bredden så får du betala för den extra ytan utöver de 2x35 centimetrarna. Du måste ändå i sistnämnda fall ansöka om att få behålla bredden på skjulet.

 

Båtbesiktning
Om du behöver besiktiga din båt för försäkring eller annat så har vi ett antal besiktningsmän i klubben:
Berth Josefsson
08-260078
Skicka meddelande till Berth

 

Viktor Strömberg
08-257470Thomas Larsson
08-716 5679
Skicka meddelande till Thomas

 

Elström.
Elström kan tas från elstolpar på varvet och på bryggorna. Du får inte använda ström för uppvärmning. Ska du utföra extra strömkrävande arbeten bör du meddela varvschefen.
Vi rekommenderar alla att koppla in en jordfelsbrytare för att skydda liv och egendom.
OBS Kontakter ska dras ur elstolpen när du inte är på varvet eller i hamnen. Måste du ändå ha elström när du inte är närvarande ska en märklapp hängas på sladden där anledningen anges till att du måste ha elström inkopplad.
Mer att läsa om el på varvet och i hamnen.

 

Klubbhuset
I klubbhuset finns två större rum. I det ena är det OK att sitta i sina arbetskläder och fika och äta men i det andra bör du inte sitta i dina arbetskläder. Dessutom finns två toaletter och ett rum där du kan hänga in arbetskläder. (Även arbetskläder mår bra av att bli tvättade några gånger om året.)
Städningen i klubbhuset gör vi själva så plocka undan, torka av och diska efter dig.
Vi har numera kommit överens om att inte röka i klubbhuset.

 

Klubbvimplar
För att visa att du tillhör klubben kan du föra en klubbvimpel på din båt.
När du ligger i TSS-hamnen ska du föra klubbvimpeln.
Vimplarna kan du köpa av någon i styrelsen.
Om du inte har möjlighet att föra TSS klubbvimpel på din båt så ska du anbringa ett Klubbm�rke på din båt på en plats som är synlig från TSS-bryggan

 

Mastkranen
Mastkranen klarar 300 kg
När du mastar av, se till att du är förberedd så långt som möjligt eftersom det ofta är flera som vill masta av samma dagar. Det betyder att du t.ex. redan har tagit bort bommen, lättat lite på vantskruvarna, rätat ut saxpinnarna o.s.v.
Samma sak när du mastar på, du behöver inte färdigtrimma riggen i mastkransfickan.

 

Mastskjulet
Endast master och bommar får förvaras i mastskjulet. Ta bort så mycket som möjligt av vant och stag. Mast och bom ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Lätta master högre upp och tunga master längre ner. Bommar placeras om möjligt på bjälkarna under taket. I det östra mastskjulet som främst är avsett för långa och tunga master finns det två stycken traverser med lyftblock.
Vi har också anordnat ett övertäckt mastupplag på utsidan av mastskjulet som är lämpligt för mindre aluminium-master.
Självklart får ingen målning och slipning ske i mastskjulet!

 

Nycklar
Nyckel till grinden kvitteras ut mot depositionsavgift genom någon i styrelsen.
Nyckeln till grinden går också till klubbhuset, mastskjulet, verkstan och bastun.

 

SjösättningUpptagning och sjösättning En liten information
Sjösättning äger rum under sista helgen i april samt under maj månad med tillsammans fyra fasta sjösättningsdagar.
På sjösättningslistorna som sitter i klubbhuset kan du se vilket datum som gäller för sjösättning av din båt. Listorna sätts upp den 1:a april. .
Du måste möta upp kl 08:00 sjösättningsdagen och visa upp giltigt försäkringsbesked. Du deltar i sjösättningsarbetet tills alla båtar är sjösatta och den sjösättningsansvarige säger att det är klart för dagen.
Båtar som ligger i vägen vid sjösättningen har den sjösättningsansvarige rätt att flytta. Avgift för flyttningen belastas båtägaren.
I god tid före sjösättningen ska du ta bort täckningen och rensa båtplatsen från skräp och ogräs. Båtvaggan skall vara försedd med ägarens namn och i vilken ända som fören ska ligga. Efter sjösättning skall vagga, täckning etc. läggas på anvisad plats.
Du får ligga kvar en vecka efter sjösättning om du inte har hamnplats på TSS. Sen måste du flytta på dig....
Du kan få ligga kvar efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd avgift per vecka.

 

Sopor
För hushållssopor finns det en container vid grinden.
Du får inte kasta el-och elektronikskrot i denna container. Om sådant påträffas av renhållningsfirman kostar det båtklubben 1500:- extra vid tömningen.
Kasta inte heller kasserade presenningar i denna container utan bunta ihop dom och lägg dom till höger om körgrinden så slänger vi dom senare när vi har den stora containern vid arbets- och städdagen.
För farligt avfall finns en miljöstation vid körvägen mellan de stora plåtskjulen. Där finns mottagning för bl.a. olja,lösningsmedel, ej tömda färgburkar m.m. Se Hamn- och varvsreglementet

 

Styrelsen
För att du ska känna igen styrelsemedlemmarna finns det bilder på dessa i klubbhuset. Med namn och telefonnummer.

 

Upptagning

Upptagning och sjösättning En liten information Några enkla åtgärder för att underlätta upptagningen.
På upptagningslistorna som sitter i klubbhuset kan du se vilket datum som gäller för upptagning av din båt.
Du måste möta upp kl 08:00 upptagningsdagen och visa upp giltigt försäkringsbesked. Du deltar i upptagningsarbetet tills alla båtar har tagits upp och den upptagningsansvarige säger att det är klart för dagen.
Innan upptagning påbörjas skall vagga, pallning etc. vara på plats och i godkänt skick.
Om du inte har hamnplats vid TSS får du ligga högst en vecka vid varvets bryggor före upptagning. Du kan få komma tidigare efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd avgift per vecka.
OBS Före första upptagningshelgen i september ska alla vaggor vara "rensade" från presenningar och ställningsmateriel för att vi ska orka flytta vaggorna om det blir nödvändigt.

 

Uteplats
Nere vid vattnet finns en uteplats med trädäck, bord och iordningställd grillplats. Sommartid har vi ett s.k. partytält uppsatt över trädäcket som regn och solskydd. Du plockar förstås undan och städar efter dig så att vi alla kan trivas.

 

Vaggor
För att ligga på varvet krävs en speciell båtvagga anpassad till sjösättningsvagnen och rännorna. Varvschefen har information om vilka mått och annat du måste tänka på när du konstruerar din båtvagga.se ritning
Din vagga ska vara märkt med ditt namn och telefonnummer för att vi ska kunna identifiera din båt på vintern och vid planeringen för sjösättningen. Dessutom ska för och akter markeras så att den vänds rätt vid upptagningen. (du är ofta inte med när vaggan rullas ut på vagnen eftersom du då kör fram din båt för upptagningen) Varvschefen gör, inför varje vintersäsong, i ordning inplastade lappar, med namn och telefonnummer. Lapparna finns i klubbhuset.
Lapparna ska fästas vid vaggan så att de syns även när båttäckningen är på.

 

Vatten
Vatten finns i klubbhuset (Varmt och kallt), vid mastskjulet och på bryggorna.
Det finns också varmdusch utanför bastun.
När det finns risk för minusgrader stängs vattnet av utom i klubbhuset, detta inträffar i allmänhet i månadsskiftet okt/nov. På våren släpps vattnet på när tjälen har gått ur marken och tidpunkten för detta är givetvis beroende på vintersäsongens uppförande.

 

Årsmöte och Höstmöte
Klubben har årsmöte på våren och vid behov har vi ett höstmöte för att ventilera frågor som kommit upp under sommaren.

 

Så här gör du när du vill bli medlem och söka hamnplats/varvsplats hos TSS:
Fyll i och skicka in formuläret för medlemsansökan och betala in anmälningsavgiften.
Markera om du vill ha plats i hamnen och/eller på varvet.
Berätta gärna lite om dig själv och varför du söker medlemskap hos just TSS.

Din plats i kön till hamnplats respektive varvsplats räknas fr.o.m det datum då vi fått in både din medlemsansökan och anmälningsavgift.

Formulär för medlemsansökan, ansökan om hamn och varvplats, uppdatering av medlemsuppgifter m.m.

 

Dokumentet senast �ndrat: 8 mars, 2022